Aan het stuur van de eigen loopbaan!

In nagenoeg alle sectoren en beroepen ervaren we een krappe arbeidsmarkt die zelfs in woelige economische tijden blijft duren. Waar vroeger de werkgever de in- en uitstroom van personeel grotendeels onder controle had, blijkt dit op heden minder evident te zijn. Het garanderen van een optimale dienstverlening hangt voor bedrijven en organisaties meer dan ooit af van het ter beschikking hebben van een goed uitgebouwd team dat over de juiste competenties beschikt. Voor veel werknemers biedt deze arbeidsmarkt gigantisch grote opportuniteiten, tenminste indien zij in voldoende mate weten in te spelen op noden bij de werkgevers!

Ben jij een generalist of een specialist?

Je persoonlijkheid, je interesses en je competenties vormen de basis voor je beroepskeuze. Het komt erop aan een job te vinden die in voldoende mate aansluit bij je interesses en persoonlijke behoeften. Daarnaast blijkt de jobtevredenheid te groeien naarmate men de nodige beroepscompetenties ook effectief beheerst.

Om op lange termijn beroepstevredenheid te ervaren, is het van groot belang te achterhalen of je een specialist wenst te worden dan wel een generalist.

Een specialist verdiept zich in een specifiek beroepsdomein door continue opleiding en bijscholing alsook door tewerkstelling binnen een specifiek afgebakend domein. Door continue ver- volmaking in combinatie met een drang om zichzelf binnen een vakdomein te overstijgen, wordt de specialist een expert die moeilijk vervangbaar wordt. De generalist verkiest een brede loopbaan met inzetbaarheid in diverse rollen en functies.

Bij de jobkeuze vormt de zelfkennis aldus de basis voor een duurzame loopbaan. Hierbij kan een psychologische screening en assessment zeer nuttig zijn om te weten welk type job het best bij je past.

Levenslang leren: the learning twenties

De jaren 20 zijn gekenmerkt door spannende tijden met veel onverwachte wendingen die een grote aanpasbaarheid van ons allen vereisen. Dit vergt niet enkel een grote flexibiliteit van elke werknemer, maar ook de bereidheid om steeds opnieuw in te spelen op nieuwe beroepseisen. Enkel op deze manier kan je als werknemer je marktwaarde behouden.

Voor specialisten impliceert dit permanente bijscho- ling en vervolmaking, alsook continue aanpassing aan de nieuwe toepassingen en werkmethoden binnen de eigen specialisatie om zo als expert ‘top of the class’ te blijven. Voor de generalist komt het erop aan een breed pallet aan skills te blijven ontwikkelen en aan te scherpen om aldus multifunctioneel inzetbaar te blijven. Vaardigheden als communicatie en probleemoplossend gedrag zijn typische skills van een generalist die doorheen diverse sectoren inzetbaar zijn. Echter, de inzetbaarheid impliceert tevens een continue ontwikkeling en vervolmaking van nieuwe vaardigheden in functie van nieuwe uitdagingen en aangeboden kansen. Zo is het bijvoorbeeld voor een leidinggevende functies blijvend belangrijk om diverse facetten te ontwikkelen zoals coachen, instrueren, plannen, overleggen, motiveren, etc.

Is jouw profiel voldoende competitief?

De lonen zijn de laatste jaren fors gestegen, wat met zich meebrengt dat werknemers vrij duur geworden zijn. Het valt dan ook niet te ontkennen dat de werkgever mede hierdoor veelal de lat vrij hoog zal leggen.

Als werknemer komt het erop aan je te profileren als een vrij betrouwbaar en competent persoon die zich gerust met anderen kan en wil meten. Met andere woorden, zorg ervoor dat je in alle omstandigheden competitief blijft en dit niet enkel door je kennis en ervaring, maar ook door je honger naar innovatie, jouw constante drang naar vervolmaking, je sociaal engagement binnen de organisatie, je binding met het team en de aanwezige cultuur, etc.

 

Een attractieve werkgever investeert in jouw toekomst!

De komende jaren wordt het voor werkgevers cruciaal om in te zetten op ‘career development’: naast het vinden van de juiste profielen zal het behouden van waardevolle krachten die over de juiste competenties beschikken mee de slagkracht van de organisatie bepalen.

Jobs worden tegenwoordig met alle mogelijke middelen gepromoot bij brede doelgroepen zodat elke werknemer de kans krijgt om quasi dagelijks met een nieuwe jobaanbieding in contact te komen. Het antwoord dat je als werknemer zal geven op deze externe prikkels zal vooral afhangen van datgene wat je actuele werkgever te bieden heeft. Slimme werkgevers proberen hierop te anticiperen met een duidelijk loopbaanbeleid: door samen in kaart te brengen wie je bent en een duidelijk loopbaantraject uit te stippelen, kunnen werkgever en werknemer elkaar versterken.

Meten is weten… vandaar dat veel werkgevers investeren in een development assessment. Een dergelijk assessment wordt opgevat als een extra- legaal voordeel. Het helpt je niet enkel om jezelf beter te leren kennen, maar het biedt tevens de nodige handvaten voor een persoonlijk carrièrepad.

De nieuwe werkgever profileert zich meer en meer als een verbindende coach die zich niet afschermt van de buitenwereld en – integendeel – continu oog heeft voor verdere ontwikkelingskansen bij de werknemers. Zich samen wapenen voor toekomstige uitdagingen in een transparante relatie leidt tot een grote wederzijdse betrokkenheid en een “win-win” gevoel tussen werknemer en werkgever.

Jos Verdonck, Personeelspsycholoog