Leadership Development Assessment: de 5 essentials in managementtalent

Vooral sedert de covidpandemie is gebleken dat een mensgericht management essentieel is voor de toekomst van organisaties en bedrijven.

Leiderschapstalent binnen de eigen organisatie is niet enkel bepalend voor de personeelsmotivatie en -retentie maar vooral ook voor verdere groei.  Ook de slaagkansen bij fusies, overnames en samenwerkingsverbanden blijken in de praktijk recht evenredig te zijn met de competenties van het managementteam.

Het inschatten van leidinggevend potentieel bij interne rotatie en bij aanwervingen is van cruciaal belang voor een goed uitgebalanceerd managementteam.

De jarenlange ervaring en psychologische expertise bij Verdonck Professional Partners ligt aan de basis van een performant testprogramma voor succesvolle leiders.  Dit programma is gebaseerd op internationaal gevalideerde assessmenttools met specifieke normering op diverse normgroepen in profit- en not-for-profitsector. Deze normgroepen bestaan voornamelijk uit jarenlang verzamelde resultaten bij méér dan 2 000 kandidaten, voornamelijk afkomstig uit West- en Oost-Vlaanderen.

Hierbij komen telkens 5 cruciale factoren naar voor die gemeten worden in het kader van potentieelbeoordeling, managementaudits en opleidingstrajecten.

  1. Cognitieve competenties

Cognitieve competenties zijn basisvereisten voor probleemoplossend gedrag zoals het analyseren van situaties, het inventief omgaan met veranderingen, het plannen en organiseren.  Naargelang het functieniveau komt daarbij ook de helicopterview, het rationeel beslissingsvermogen en het strategisch-beleidsmatig inzicht.

 

  1. Interactievaardigheden

Uit een presentatie-oefening kunnen we nog niet afleiden of de communicatievaardigheden voor effectief leiderschap volstaan. Een leider dient niet enkel een boodschap helder en onafhankelijk te communiceren, maar ook met een zekere doortastendheid; met name voldoende daadkracht om doelstellingen effectief op gang te brengen.

Daarnaast is een continue analyse van de situatie en de interacties aangewezen; aldus kan opbouwend ingespeeld worden op wat er leeft in een  team en bij de individuele teamleden.

 

  1. Besluitvormingsprocessen

We kennen allen het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen: de wijze waarop een  beslissing tot stand komt is minstens even belangrijk als de ultieme conclusie. Wordt een beslissing voldoende gedragen door de groep of kwam deze tot stand zonder inspraak ?  Werd er voldoende (extern) advies ingewonnen ? Is de beslisser geneigd om knopen door te hakken of wordt een “ laissez-passer”-stijl gehanteerd ?  Is er sprake van uitstelgedrag ?

Een grondige analyse van de eigen beslissingsprocessen vormt de basis voor verdere ontwikkeling

 

  1. Beïnvloedingsstijl

We gaan niet op zoek naar een leider met een “goeroegehalte”, maar wel naar een voortrekker met impact die effectief in staat zijn om menselijk gedrag te beïnvloeden.  Idealiter gebeurt dit door de beïnvloedingsstijl aan te passen naargelang de medewerker.

Een duidelijke boodschap vereist een zekere assertiviteit maar bij sommige teamleden zal een méér empathische of een méér diplomatische benadering aangewezen zijn.  Een directe “rechttoe-rechtaan” stijl kan mogelijks ook een zekere overtuigingskracht genereren mits voldoende ruimte voor overleg en inspraak; zo niet, is er een reële kans op het uitlokken van ongewilde wrijvingen of weerstanden.

 

  1. Leidinggevende skills

Samen met mensen resultaten bereiken, is een ingewikkeld parcours waarbij de leidinggevende skills voldoende afgestemd dienen te zijn op de individuele noden.

Bij sommige teamleden is een zekere overtuigingskracht aangewezen om doelstellingen te verduidelijken en als objectief te laten ervaren.  Anderen verwachten – naast duidelijke doelstellingen – de bewegingsvrijheid om zelf de samenwerkingsverbanden en de weg naar de resultaten te bepalen.

Effectief delegeren met nadruk op de “output” beantwoordt doorgaans aan de noden van competente en gemotiveerde krachten.  Zo niet, zou het wel eens kunnen dat de tussenkomsten van de leider als micromanagement worden ervaren.  Anderzijds kan een méér instructieve aanpak in sommige situaties wel aangewezen zijn, bijvoorbeeld bij een tekort aan nodige competenties. M.a.w. het komt erop aan de telkens de meest adequate skills toe te passen.

Bij Verdonck Professional Partners zijn wij gespecialiseerd in het in kaart brengen van een betrouwbaar leidinggevend profiel aangevuld met concrete handvaten voor verdere opleiding en ontwikkeling; dit  op basis van een gedragsgericht interview, gestandaardiseerde cases en development centers aangevuld met internationaal erkende psychologische vragenlijsten die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

 

Jos Verdonck, Staff Psychologist