Professionalisering van het management in een familiale KMO: het succesverhaal van Flandrien Kaas

Het ondernemerschap bij de opstart en groei van een familiale KMO is doorgaans dé bepalende factor in de opbouw van een personeelsteam.  Bij verdere evolutie ervaren familiale ondernemers méér en méér de nood aan omringing door een performant managementteam.  Een geslaagde omslag met effectieve delegatie van leidinggevende bevoegdheden is cruciaal om continuïteit, consolidatie en verdere groei te garanderen.

Het succesverhaal van Flandrien Kaas vormt een voorbeeld van gecontroleerde groei:

Reeds van bij de opstart werd Verdonck betrokken bij de screening van de eerste kaasmaker en vervolgens bij de rekrutering en selectie van sleutelfuncties.  De familiale bedrijfseigenaars Jan Desmet en Helga Deloof namen in 2021 de beslissing om een professionele managementstructuur uit te bouwen.  Samen met Verdonck Professional Partners werden de noden van de organisatie in kaart gebracht om vervolgens via gerichte wervingscampagnes over te gaan tot de aanwerving van een Productiemanager, een Logistiek Manager en een Plant Manager.

Er werd geïnvesteerd in managers met een gedegen trackrecord op vlak van opleiding en ervaring, maar vooral ook in profielen die intrinsiek gemotiveerd waren zich om op langere termijn binnen een familiale KMO-cultuur te integreren.  Aan de hand van professionele psychologische screenings bij Verdonck werden dus niet enkel de competenties, het aanpassingsvermogen en het managementpotentieel in kaart gebracht, maar vooral ook de intrinsieke motivatie en de aansluiting bij de organisatiecultuur.  Aldus werd een evenwichtig team van 3 managers met elk hun specialisatie aangeworven.

De on-boarding en integratie tijdens het eerste jaar verliepen vlot. De twee personeelsteams van enerzijds de kaasproductie en anderzijds de logistieke afdeling ervaren de nieuwe structuur als een meerwaarde.  Daarnaast werden overkoepelend reeds diverse projecten ter optimalisatie van de productieprocessen uitgewerkt, zodat na één jaar kon worden gesteld dat de bedrijfseigenaars geslaagd waren in hun opzet.  De eigenaar-CEO Jan Desmet kan zich opnieuw ten volle concentreren op de helicopterview, de nieuwe ontwikkelingen, de sales en de algemene strategie terwijl zijn echtgenote Helga Deloof naast haar rol van HR- en Finance Manager ook effectief een allround ondersteunende partner in de bedrijfsvoering blijft.  Bovendien is men geslaagd in een maximale personeelsretentie met behoud van de familiale spirit.

Een bedrijf runnen is een continu proces waarbij ook de evenwichten in de onderlinge relaties telkens evolueren.  Vandaar dat Verdonck Professional Partners in 2023 werd gevraagd om als adviseur mee te werken aan de verdere consolidering van de managementstructuur.

Via een Quick Scan bracht Verdonck in kaart wat er leefde binnen het bedrijf en werden ook mogelijke knelpunten blootgelegd.  Na transparant overleg met alle betrokken partijen werd een bijsturing voorgesteld op vlak van communicatieprocessen, functiebevoegdheden, rapportages en besluitvormingsprocessen.  Aldus werd de nieuwe managementstructuur als het ware opnieuw geolied met als doel een maximale output bij iedere manager in functie van de eigen talenten; dit telkens in goede verstandhouding met de collega’s en de bedrijfseigenaars.

Aldus wijzen alle neuzen in dezelfde richting en staat Flandrien klaar voor de verdere uitbouw van een toekomstverhaal.  Flandrien kan gerust beschouwd worden al een schoolvoorbeeld van een geslaagde transitie binnen een familiale KMO; wie weet is de volgende Flandrien-award er één op vlak van HR ?